1. CURRENT AND URGENT ENVIRONMENTAL THREAT / TRENUTNE I HITNE PRIJETNJE

Two planned and already approved (building permits issued) private and commercial mega resorts in the Mihalovici (Porto Skadar Lake) area in Skadar National Park.

Dva planirana i već odobrena (izdana odobrenja za građenje) privatnog i komercijalnog mega naselja u Mihailovicima (Porto Skadar Lake) područje Nacionalnog Parka Skadarsko Jezero.

http://www.portoskadarlake.com

We claim that Porto Skadar Lake Project will set a precedent to further unsustained development  and irreversibly damage biodiversity of the area and rob the future generations of its beauty.

Tvrdimo da će projekt Porto Skadar Lake, u formi u kojoj je predložen i odobren biti presedan koji ce nepovratno oštetiti biološke raznolikosti i budući održivi razvoj područja i time ga oduzeti za  buduće generacije.

Summary of the problem  / Sažetak problema

 

2. EXISTING  THREATS/ POSTOJECE PRIJETNJE

Non-existent monitoring and control of illegal activities in the Skadar Lake National Park area.

List of major threats:

 • Uncontrolled logging
 • Uncontrolled fishing and poaching
 • Illegal hunting
 • Discharge of polluting waters from industry , mainly aluminum factory in Podgorica
 • Discharge ow urban waste water from nearby town and cities
 • Use of pesticides in agriculture
 • Large amounts of visible and invisible solid waste and lack of its appropriate collection and disposal
 • Illegal building activities
 • Uncontrolled mining of sand and gravel from rivers
 • Non existent protection of cultural and architectural heritage

 

Nepostojeći nadzor i kontrola ilegalne aktivnosti u području nacionalnog parka.

Najcesce prijetnje:

 • Nekontrolisana sjeca suma
 • Nekontrolisal ribolov i krivolov
 • Nelegalni lov
 • Ispustanje zagadjujucih supstanci is industrijskih objekata prvenstveno Kombinata Aluminijuma
 • Ispustanje odpadnih voda iz obliznjih gradova i naselja
 • Upotreba pesticida u poljoprivredi
 • Nekontrolisano odlaganje odpada
 • Nelegalna gradnja objekata
 • Nekontrolisana eksploatacija sljunka i pijeska iz vodotokova
 • Nepostojeci rezim zastite kulturnog naslijedja i graditeljskih dobara

Monitoring of Illegal Building 2009, MANS / Monitoring Nelegalne Gradnje 2009, MANS (MNE-pdf)

 

Panorama above Donji Murici village

Panorama above Donji Murici village

 

 

3. FUTURE THREATS / BUDUCE PRIJETNJE

Spatial Plan for the National Park Skadar Lake up to 2025 in a form of draft is foreseeing increment of tourist facilities despite the current lack of any protection. Despite the Government claim that: Skadar Lake Region is an area of special natural values representing national wealth and priority should be the preservation of basic phenomena ie. natural features (especially the northern side of the marsh) and architectural heritage. Controlled use of resources and development on the principles of sustainability and good practices of similar areas in Europe and the United States."

Gov. of Montenegro 10th July 2014.

Prostorni Plan za Nacionalni Park Skadarsko Jezero do 2025g, u izradi.  Pored tvrdnji Vlade CG da:” Region Skadarskog jezera kao područje posebnih vrijednosti prirode predstavlja nacionalno dobro i kao prioritet se postavlja očuvanje temeljnog fenomena ovog područja tj. Zaštite prirodnih odlika (posebno sjeverne močvarne strane) i graditeljskog naslijeđa, te kontrolisano korištenje resursa i razvoj na principima održivosti i dobrih praksi sličnih područja u Evropi i SAD.” pIsti Prostorni Plan u izradi favorizuje opciju  povećanja turističkih objekata. 

Vlada Crne Gore 10 Jul 2014g

Hydroelectric dam projects along the river Moraca/ Hidroelektrane na rijeci Moraci.

Planned Dams on Moraca river

Planned Dams on Moraca river

 

Planned Privatisation of all 5 National Parks in Montenegro / Planirana privatizacija svih 5 crnogorskih nacionalnih parkova

 

Planned Highway / Planirani autoput Bar - Boljare